UGDYMAS© 2010m., Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta 2014.03.21
2014 METŲ RENGINIAI
  Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

TRADICINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE


SAUSIS- BIRŽELIS

"Iki pasimatymo, mūsų žaliaskare"
Atsisveikinimo su eglute rytmetis vaikams
2014-01-06
Pramoga ,,Snieguoliukų šalyje“
Popietė bendruomenei
2014-01-17
Pasitinkam arklio metus lietuviškai
Rytmetis darželio bendruomenei
2014-01-31
"Lietuvėle, Tu graži“
Lietuvos gimtadienio šventė bendruomenei
2014-02-14
Sportinis sveikatingumo renginys ,,Žiemos išdaigos ir linksmybės“
Išvyka prie Biliūno kalno
2014-02-21
"Blynai, blynai, skanumynai"
Užgavėnių rytmetis vaikams
2014-03-04
„Skudurinės Onytės pasakėlės“
Šventinės popietės teatro dienai paminėti
2014-03-24-28
„Fizinio aktyvumo-kūrybiškumo savaitė ,,Dūzginėlis“
Savaitė, skirta visai bendruomenei
2014-04-07-13
"Rid rid rid – margi margučiai“
Velykėlių rytmetis
2014-04-22
"Abėcėlės Šventė“
Popietė, skirta žinių dienai
2014-04-24
"Draugystės laivas“
Popietė, skirta šeimos dienai
2014-05-15
Rajoninis renginys ,,Koja vartai kamuoliukas – mūsų draugas futboliukas“
Renginys rajono ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinukams
2014-05-23
,,Užveriu duris į vaikystės šalį“
Atsisveikinimo su  darželiu popietė
2014-05-29–30

RUGSĖJIS - GRUODIS

"Sveiki, sugrįžę į vaikystės namus"
Šventinis rugsėjo 1-osios rytmetis bendruomenei
2014-09-01
"Lapų šėlsmas“
Šventinis rytmetis
2014-09-25
,,Ryškiaspalvių skėčių ir guminių batų paradas“
Šventė
2014-10-03
Rudens menų savaitė
Kūrybiškumo savaitė
2014-10-13-17
,,Maišelį siuvu, neriu-gamtos neteršiu
Sveikos mitybos dienai pažymėti
2014-11-07
„Adventinė vakaronė"
Advento popietė bendruomenei
2014-12 -01-05
,,Vaikai vaidina vaikams“
Pramogos su Kalėdų Seneliu
2014-12-22–23


PARODOS
 • "Viskas apie arkliukus ..." – lietuvių liaudies ornamentika, vaikų ir tėvų darbų paroda 2014 sausis
 • "Aš sveikuolis" – piešinių paroda -2014-vasaris
 • "Velykinių atviručių paroda" –  2014 balandis
 • "Dovana, tau mamyte ir tėveli" –  2014-gegužė
 • ,,Vasarėlę pasitinkam“- floristinė paroda -2014-birželis


AKCIJOS

 • "Atmintis gyva, nes liudija" – pilietinė akcija 2014-01-13
 • "Mes rūšiuojam" – atliekų rūšiavimo akcija nuolat per metus
 • "Padėkime miško gyventojams" – maisto rinkimas žvėreliams 2014-sausis-vasaris
 • Ekogirlianda- žemės dienai paminėti 2014-vasaris-kovas
 • Savaitė be patyčių – ,,Knyga draugui“ 2014-kovas
 • "Darom“ aplinkos švarinimo, puošimo talkos 2014-balandis
 • ,,Švarių rankyčių šokis“-2014-balandis
 • "Žalioji palangė" – 2014 m. kovas-gegužė


RAJONO, RESPUBLIKOS KONKURSAI

 • "Dainų dainelė" – I, II, III, IV turai rajone, apskrityje, respublikoje 2014-sausis-balandis
 • "Aš jau pasiruošęs į mokyklą" – priešmokyklinukų konkursas įstaigoje,  2014-balandis
 • ,,Sveikatos valandėlės“ konkursas organizuotas asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“-2014 sausis-gegužė
 • ,,Laisvalaikis su šeima“, konkursas, organizuotas Sveikatos ligų ir prevencijos mokymo centro 2014- sausis-kovasPROJEKTAI
 • ,,Aš augu-medis auga“ -  visus metus, (tęstinis - aplinkosauginis )
 • ,,Sveikatiada“  -visus metus,
 • ,,Mažųjų anykštėnų olimpiada“ – 2014-sausis, vasaris, kovas
 • ,,Linksmosios pėdutės“ - visus metus,
 • ,,Kuo arčiau vaikas – tuo toliau žalingi įpročiai“ – visus metus
PASAULIS.  Pasaulis  kupinas stebuklų.
                                                                 H. K. Andersas

               ŽMOGUS.   Aš visuomet troškau, kad žmogus būtų
                                      toks, kuris viską jaučia, supranta ir siekia
          tiesos gėrio bei grožio.
                                                                       M. K. Čiurlionis

                          GĖRIS.  Visi nuostabūs jausmai sveria mažiau už
     vieną   gerą darbą.
                                                                         Dr. R. Lovelis

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos parengtais dokumentais, reglamentuojančiais visuminį vaikų ugdymą, atsižvelgdami į ugdytinių poreikius ir tėvų lūkesčius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas,  kuriame sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Veiklą organizuojame, vadovaudamiesi šiais principais:
 • Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo - atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius interesus, poreikius ir galimybes, sudaromos sąlygos visapusiškam vaiko raidos augimui, siekiama vertybinių nuostatų, kūrybinių galių, jausmų, mąstymo plėtotės.
 • Demokratiškų partnerystės ryšių su šeima ir socialiniais partneriais - grindžiamas tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių ryšių plėtojimu bei tėvų švietimu.
 • Pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo - grindžiamas pilietinių vertybinių nuostatų formavimu bei tautos, regiono ir įstaigos tradicijų, papročių puoselėjimu.
 • Fizinės sveikatos ir saugios gyvensenos - grindžiamas vaikų fizinių, psichinių, emocinių galių plėtojimu ir saugia gyvensena, pagrįsta saugumo įgūdžių ugdymu.
 • Tinkamo elgesio modeliavimo ir savivaldos - grindžiamas bendradarbiavimo, pasitikėjimo, lygiavertiškumo, pagarbos asmenybei dvasia, skatinimu dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimant atsakomybę.

MŪSŲ ŠŪKIS: 
,,Sveikas - saugus - kūrybiškas - išlaisvintas vaikas.

SIEKIAME:
Į vaiką orientuoto ugdymo(si) moderni aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys "pagauti" vaikams sėkmę + aktyvi šeima, įsijungianti į grupės ir įstaigos gyvenimą.

GARANTUOJAME:
Įdomų ir visavertį gyvenimą vaikams, pilną pažinimo  džiaugsmo bei kūrybinės raiškos; atsakymus į visus vaikams ir tėvams (globėjams) rūpimus klausimus

PRIORITETINĖS SRITYS 2014 MOKSLO METAMS
 • Diegti naujas, efektyvias vaiko sveikatos stiprinimo formas.
 • Gimtosios kalbos ugdymas kasdieninėje veikloje.
 • Saugi ir sveika gyvensena, ekologinis ugdymas.
 • Darželio bendruomenės, kaip geros komandos, tobulinimas.